OBWIESZCZENIE

2008-07-23 09:52:33 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zielonki, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany oznaczenia pompowni z P1 na P2.

 

Solec Zdrój, dnia 2008.07.22.

Znak: GKB.II.7624-1/07


OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) Wójt Gminy zawiadamia, że w dniu 2008.07.22. Znak: GKB.II.7624-1/07 wydał decyzję zmieniającą ostateczną decyzję wydaną w dniu 2007.10.08. Znak: GKB.II.7624-1/07 o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn: Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów dotyczącej miejscowości Zielonki, Gmina Solec – Zdrój, dotyczącej zmiany oznaczenia pompowni z P1 na P2.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Wójta Gminy Solec Zdrój w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm),
Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: