OBWIESZCZENIE

2013-01-22 09:55:01 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA, t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w zawiązku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia się strony, że zostało wydane postanowienie znak: GPŚ.I.6220.6.2012 z dnia 21.01.2013r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4 MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych, WOD-GAZ – Czesław Sztuk, 28-130 Stopnica, Suchowola 74a. więcej»

OBWIESZCZENIE

2013-01-11 08:52:21 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców o wymaganiach w zakresie zimowego utrzymania porządku na terenie nieruchomości.
więcej»

KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA – NOWY SYTSEM GOSPODARKI ODPADAMI

2013-01-08 08:31:37 Obwieszczenia

Od 1 stycznia 2012 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowe regulacje prawne wprowadzają zasadnicze zmiany w istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przyjęte zmiany wynikają z wymogów Unii Europejskiej i obowiązku dostosowania prawa polskiego do uregulowań polityki ekologicznej stosowanej w Unii Europejskiej. więcej»

Badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

2012-12-17 14:49:35 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój prowadzi badania sondażowe co do ceny za zorganizowanie konferencji w ramach promocji zadania pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów. Konferencja wraz z cateringiem na temat „Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów” więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2012-11-27 14:09:17 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE.

2012-10-23 10:49:24 Obwieszczenia

o możliwości składnia uwag i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.
więcej»

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-10-18 10:56:19 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach więcej»

ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE

2012-10-01 10:26:06 Obwieszczenia

Budowa ciepłowni gazowej „Solec-Zdrój” o mocy cieplnej 3,4MW wraz z obiektami pomocniczymi oraz infrastrukturą zewnętrzną w zakresie sieci: gazowej, cieplnej i elektroenergetycznej. więcej»

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-10-01 10:21:02 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. więcej»

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

2012-08-29 08:34:43 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój na lata 2011 – 2032” (Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2011r.) od 2011 roku czynnie realizuje zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest. więcej»