Projekty uchwał poddawane konsultacjomDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2013-11-27 08:50:57

  

Ogłoszenie

Zgodnie z § 4 uchwały Nr 111/7/10 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza niniejszym przeprowadzenie konsultacji w celu pozyskania opinii i uwag w zakresie projektów uchwał:


1. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu na terenie

Gminy Solec- Zdrój.

2. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Solec-Zdrój z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Termin rozpoczęcia konsultacji - 18.02.2011r.

Termin zakończenia konsultacji - 7.03.2011r.

Uwagi i wnioski dotyczące projektów uchwał można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty.Powrót