Wersja do druku

Opublikowano: 2020-06-17 10:39:53

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa deptaka na ul. 1 Maja oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej

Wynik postepowania:

 logotyp.png

Solec- Zdrój dnia, 17.06.2020r.

 

Nr sprawy: RIG.701.4.25.2020

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
o wykonawcach wykluczonych z postępowania,
o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa deptaka na ul. 1 Maja  oraz przebudowa ul. Kościuszki, ul. Kościelnej i ul. Cichej wraz z budową elementów małej architektury w tym fontanny i toalet oraz przebudowa i budowa sieci infrastruktury technicznej” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Usługi Budowlane
Robert Jamroży
Góra 15a
28-142 Tuczępy
 
Uzasadnienie wyboru oferty:
Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 19 tomu I SIWZ tj.
a) cena oferty – waga kryterium 60%,
b) okres gwarancji dla robót (z wyłączeniem zieleni)– waga kryterium 30%,
c) doświadczenie personelu wykonawcy - waga kryterium 10%,
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie – 99 pkt.
Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.
Cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.
Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją:
 

Lp

Nazwa Wykonawcy

Razem pkt

Cena oferty brutto w zł

(waga kryterium 60%)

Kryterium Okres gwarancji dla robót (z wyłączeniem zieleni)

(waga kryterium 30%)

Kryterium Doświadczenie personelu wykonawcy

(waga kryterium 10%)

Punktacja razem

 

1

Usługi Budowlane
Robert Jamroży
Góra 15a
28-142 Tuczępy

60,00

30

9

99,00

 

2

Konsorcjum firm:
1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Spółka. z o.o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
2. Altor Spółka z o.o.
ul Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki

48,54

30

9

87,54

 

3
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Bud-Bet
Spółka z o.o.
Wełecz 150
28-100 Busko-Zdrój

Oferta odrzucona

 

4
HPM Szafraniec s.c.
Paweł Szafraniec Mariusz Szafraniec
Ul. Wyszyńskiego 72
28-100 Busko-Zdrój

Oferta odrzucona

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2240
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-03-18 12:10:37
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-03-18 12:11:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu