Wersja do druku

Opublikowano: 2020-04-14 12:22:42

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 610 000 złotych

Wynik postepowania:

Solec- Zdrój dnia 14.04.2020r.

 

Nr sprawy: RIG.701.10.3.2020                                                   

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i sfinansowanie deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój w kwocie 4 610 000 złotych za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy

w Solcu-Zdroju

ul. 1 Maja 6

28-131 Solec-Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 18 tomu I SIWZ tj. cena oferty – waga kryterium 100%

Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie – 100 pkt.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Cena oferty mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją.

 

Nazwa Wykonawcy

Punktacja w kryterium cena

Bank Gospodarstwa Krajowego

Al. Jerozolimskie 7

00-955 Warszawa

Region Świętokrzyski

Ul. Zagórska 20

25-359 Kielce

79,46

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 6

28-131 Solec-Zdrój

100,00

ING Bank Śląski S.A.

ul. Sokolska 34

40-086 Katowice

Oddział w Kielcach

Al. IX Wieków Kielc 4a 

25-516 Kielce

66,21

 

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego z wykonawców ani nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

                                                                                                                                             Wójt 

                                                                                                                                 mgr inż. Adam Pałys 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 543
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-03-20 11:04:03
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-03-20 11:05:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu