Wersja do druku

Opublikowano: 2020-06-15 09:05:08

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Remont Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju

Wynik postepowania:

 

 logotyp.png

Solec- Zdrój dnia, 15.06.2020r.

 Nr sprawy: SOO.VII.701.2.2020/2

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Remont Szkoły Podstawowej w Solcu-Zdroju” za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Zakład Remontowo-Budowlany

Zdzisław Gaweł

ul. Kopernika 11

28-100 Busko-Zdrój

Uzasadnienie wyboru oferty:

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 Ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na podstawie kryteriów oceny określonych w punkcie 19 tomu I SIWZ tj.

a) cena oferty – waga kryterium 60%

b) doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy – waga kryterium 5%

c) okres gwarancji dla robót – waga kryterium 35%.

Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów spośród ofert podlegających ocenie – 100 pkt.

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

Cena oferty wynosi 374 824,91 zł i mieści się w środkach, jakie Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Punktacja oferty:

 

L.p.

Nazwa Wykonawcy

Kryteria oceny ofert

Razem pkt

Cena oferty w zł (waga kryterium 60%)

Doświadczenie zawodowe Kierownika Budowy (waga kryterium 5%)

Okres gwarancji dla robót (waga kryterium 35%)

1

Zakład Remontowo-Budowlany

Zdzisław Gaweł

ul. Kopernika 11

28-100 Busko-Zdrój

60,00

5

35

100,00

 

W przedmiotowym postepowaniu przetargowym wpłynęła 1 oferta.

Informacja o wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych:

W postępowaniu nie wykluczono żadnego z wykonawców ani nie odrzucono żadnej z ofert.

 

 
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 550
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-05-15 08:42:11
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-05-18 10:42:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu