Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Solec-Zdrój

Adres:
Solec-Zdrój
28-131 Solec-Zdrój

Kontakt:
tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail:ug@solec-zdroj.pl
Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 275

Data publikacji:
2020-09-15 08:31:10

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr ew. dz. 452, w miejscowości Solec-Zdrój od km 0+000 ÷ 0+270 długości 270mb.”

Treść przetargu:

                                                          Solec-Zdrój, dnia  15.09.2020r.

 Znak: RIG.701.9.1.2020 

 ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych  na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr  ew. dz. 452, w miejscowości Solec-Zdrój od km 0+000 ÷ 0+270 długości 270mb.”

 I. Nazwa Zamawiającego:

Gmina Solec-Zdrój
ul.1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój
NIP: 655-18-79-623

 II. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących swym zakresem m.in:

- korytowanie pod drogę,

- wykonaniu podbudowy i nawierzchni z kruszywa kamiennego,

- wykonanie poboczy z kruszywa kamiennego,

- przebudowa przepustu.

Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót określają:

- przedmiar robót będący załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 III. Kryteria oceny i wyboru oferty :

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, którego oferta będzie zawierać najniższą cenę brutto.

IV. Termin i miejsce składania ofert :

Ofertę należy złożyć do dnia 23 września 2020 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej: inwestycje@solec-zdroj.pl (w formie skanu podpisanego formularza ofertowego) lub na adres Gminy Solec-Zdrój, ul.1 Maja 10 28-131 Solec-Zdrój (w formie papierowej).

 V. Termin realizacji zamówienia :

- termin wykonania robót - od dnia zawarcia umowy do dnia 28-10-2020r.,

- ostateczny termin zgłoszenia gotowości do odbioru  28-10-2020r.

 VI. Opis sposobu przygotowania oferty :

Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym – załącznik nr 3.

Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego skalkulowana została cena przedstawiona w formularzu ofertowym.

 VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

2. Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem umowy, najpóźniej w dniu podpisania umowy do wniesienia w całości zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.

3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- w pieniądzu;

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wnosi przelewem bankowym na rachunek bankowy Zamawiającego:

Gmina Solec  -Zdrój

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu  -Zdroju

nr rachunku : 66851700070000000003900013

z dopiskiem: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych, nr  ew. dz. 452, w miejscowości Solec-Zdrój od km 0+000 ÷ 0+270 długości 270mb.” .

5. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni, od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane - podpisania protokołu końcowego odbioru zadania,

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie pozostawione przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

6. W zależności od formy wniesienia zabezpieczenia stosowne zapisy zostaną wprowadzone do umowy.

7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza może, w celu uzyskania pewności w przedmiocie prawidłowego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwrócić się do Zamawiającego o akceptację treści wzmiankowanego zabezpieczenia.

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. W przypadku, gdy Wykonawcy występujący wspólnie wnoszą zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, w treści gwarancji lub poręczenia w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, muszą zostać wskazane, jako Wykonawcy zamówienia publicznego, wszystkie podmioty występujące wspólnie.

10. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty Zamawiającemu kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 VIII. Załączniki do zapytania:

1.      Przedmiar robót.

2.      STWiORB

3.      Formularz ofertowy.

4.      Wzór umowy

5.      Mapa lokalizująca inwestycję

 UWAGA! Zastrzega się prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie konkursu ofert bez podania przyczyny.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załączniki 1-5 do zapytania ofertowego 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 263
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-09-15 08:31:10
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-09-15 08:31:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu