Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

 W dniu 19 września 2022r. o godz. 08:00 odbędzie się posiedzenie Komisji. Posiedzenie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury.

   Porządek posiedzenia:

 1) Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace restauratorskie zabytkowego ogrodzenia terenu przykościelnego w zespole kościoła parafialnego

w Świniarach.

2) Projekt uchwały o zmianie uchwały Nr XXXVI/225/2022 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Solec – Zdrój na 2022 rok.

3) Projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały w sprawie opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze uzdrowiska Solec-Zdrój.

4) Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Solec-Zdrój na lata 2022 – 2032.

5) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

6) Sprawy różne.


Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl