Regulamin Pracy

Zarządzenie nr 105/2018
Wójta Gminy Solec - Zdrój
z dnia 17 grudnia 2018 r
w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Solec - Zdrój

Na podstawie art. 104 § l1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 917) oraz art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1260)

zarządzam:

§1

Ustalam Regulamin Pracy Urzędu Gminy Solec - Zdrój w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc zarządzenie nr 13/2015 z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Solec - Zdrój.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r.

 

WÓJT

mgr inż. Adam Pałys
Załączone pliki:

Regulamin Pracy 2019
(regulamin_pracy_19.pdf - 6235.852 KB) Data publikacji: 2019-01-02 12:33:03 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl