Petycja 2/22

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Celem niniejszego wniosku jest współdziałanie z Gminą/Miastem w zakresie corocznego wdrażana obowiązkowych, wskazanych przez Ustawodawcę środków poprawy efektywności energetycznej - co nakazuje art. 6 Ustawy o efektywności energetycznej.

Jednym z wymienionych przez Ustawodawcę wzmiankowanych środków - jest realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji"

Podstawą naszego wniosku są również przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-07)

 

W szczególności - ex professo - łącząc uzasadniony interes pro publico bono z naszym know-how pragniemy współdziałać z Decydentami w podjęciu działań w obszarze termomodernizacji z zastosowaniem płyt styropianowych  w technologii EPS, XPS, etc 

Oczywiście poddamy się wszelkim procedurom dotyczącym wydatkowania środków publicznych, złożymy oferty optymalizacyjne - zgodnie z art. 241 KPA, etc 

 

 

Ponadto:

Ustawa o efektywności energetycznej ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 468.Dz. U. 2016 poz. 831), nakłada na Decydentów z Jednostek Sektora Administracji Publicznej - permanentne wdrażanie "środków poprawy efektywności energetycznej" - scilicet art. 6 tejże ustawy - jak pisaliśmy powyżej - inter alia:  ...realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

   

 

Na mocy art. 61 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902.), Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (tj. Dz.U. 2018 poz. 870) w związku z art. 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 , 2052 ) -   w kontekście ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699. 2022-04-07), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy  o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,  ustawy o efektywności energetycznej, wnosimy o udzielenie informacji publicznej, w przedmiocie: 

 

 

 

Osnowa Wniosku: 

§1.1) Spisu punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściwych miejscowo dla terenu Gminy, danych  kontaktowe Urzędnika, który w zakresie powierzonych mu kompetencji i zadań  nadzoruje sprawy dot. wyżej wymienionych PSZOK"ów  - scilicet:  (Imię i nazwisko, adres do korespondencji e-mail, tel. i stanowisko służbowe Urzędnika) 

§1.2) Rocznych ilości zbieranych w PSZOK odpadów styropianu czyli EPS (budowlanego, z rozbiórek, kształtek ochronnych dla mebli, sprzętu AGD) -  wszystko za 2021 r.

§1.3)  Uzyskania Informacji dot.  dalszego zagospodarowania zebranych odpadów styropianu (kierowane do instalacji RIPOK – adres, lub kontakt do recyklera). W szczególności – interesują nas losy strumienia. 

§1.4) Opisu zadań jakie gmina wdrożyła w ciągu ostatnich  5 lat w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 

§1.5)  Środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie termomodernizacji, które wdraża Kierownik JST w 2022 r., zarezerwowanych na to środków finansowych oraz stanu realizacji tego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego  z informacją o korzystaniu z technologii ociepleń EPS, XPS.

 

 

 

*Petycja odrębna: 

Wnosimy petycję do Kierownika JST o umieszczenie na Oficjalnej Stronie WWW Gminy lub w BIP -  infografiki PSPS o postępowaniu z odpadami EPS (styropianu).  (infografika dostarczona przez Zamawiającego) - vide załącznik.

 

Zdaniem wnoszącego - niniejsze pismo należy go procedować dwutorowo w trybie ustawy o petycjach i ustawy o dostępie do inf. publicznej  - dla zmniejszenia marnotrawstwa papieru i procedur biurokratycznych wniosek i petycję przesyłamy en-bloc - w jednym piśmie.  

 

*Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek  i odrębną petycję   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania..., s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

 

Aby zachować pełną jawność i transparentność działań w trybie art. 8 Ustawy o petycjach - wnosimy o opublikowanie treści petycji  na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata) – na co petycjodawcy niniejszym wyrażają zgodę. 

Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie.   

 

 

Korespondując z brzmieniem art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej ( t.j. Dz. U. 2022 poz. 902) - zdaniem wnioskodawcy - dane te powinny być ad hoc dostępne w Urzędzie – i ich kompletacja  nie wymaga działań związanych z długotrwałym ich przetwarzaniem oraz  dane te   wydają się szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego pro publico bono - nawiązując osnowy powyższego wniosku. 

 

 

§7) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) – poczty elektronicznej: termomodernizacja@samorzad.pl i srodowisko@producencistyropianu.pl

§8) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres termomodernizacja@samorzad.pl i srodowisko@producencistyropianu.pl

§9) Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590) 

 

 

Współwnioskodawca:

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

ul. Puławska 72 lok. 1

02-603 Warszawa

srodowisko@producencistyropianu.pl

 

 

Współwnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 
Załączone pliki:

Odpowiedź na petycję Nr 2/22
(odpowiedz_na_petycje_14_09_2022_petycja_2_2022.pdf - 226.673 KB) Data publikacji: 2022-09-21 09:04:12 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl