w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

 Ogłoszenie


Zgodnie z § 4 uchwały Nr III/7/2010 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza niniejszym przeprowadzenie konsultacji w celu pozyskania opinii i uwag w zakresie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy  lokalnej.
Termin rozpoczęcia konsultacji:   27 listopada 2013 roku .
Termin zakończenia konsultacji:  18 grudnia 2013 roku.
Uwagi i wnioski dotyczące projektu uchwały można składać w sekretariacie Urzędu Gminy osobiście lub za pośrednictwem poczty.


Załączone pliki:
Projekt uchwały do konsultacji (projekt_uchwaly_konsultacje_13.pdf - 61.925 KB)
Data publikacji: 2013-11-27 09:23:49 Redaktor: Łukasz Kobos

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl