Zamawiajacy: Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres: Solec Zdrój, 28-131 Solec Zdrój
Kontakt: tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail: ugsolecz@post.pl, Strona www: www.solec-zdroj.pl

Przedmiot przetargu:
"Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój" w kwocie 4 717 619,21 zł

Numer ID: 127, data publikacji przetargu: 2012-05-07 13:35:34Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2012-05-24 08:42:04)

Wynik postepowania:

Nr sprawy: F.I.3.30.302.3021.6.2012                                          Solec- Zdrój dnia, 24.05.2012

 

 

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone

 

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.), Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Solec-Zdrój” w kwocie 4 717 619,21 zł za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy:

 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy

w Solcu-Zdroju

ul. 1 maja 6

28-131 Solec-Zdrój

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ dla przedmiotowego postępowania. Treść oferty odpowiada treści SIWZ, oferta zawiera najniższą ceną spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, jednocześnie uzyskując najwyższą liczbę punktów – 100 pkt. Cena oferty jest niższa od kwoty jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie przedmiotowego zadania.

 

Zestawienie złożonych ofert

Oznaczenie oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

 

Liczba punktów w kryterium cena ofertowa brutto (pkt)

1

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

Regionalny Oddział Korporacyjny w Krakowie

Centrum Korporacyjne w Kielcach

ul. H. Sienkiewicza 33/35

25-005 Kielce

103 897,45 zł

96,3636

 

2

 

Nadwiślański Bank Spółdzielczy

w Solcu-Zdroju

ul. 1 maja 6

28-131 Solec-Zdrój

100 119,33 zł

100,0000

3

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Oddział w Kielcach

Ul. Zagórska 20

25-359 Kielce

 

107 675,52 zł

92,9824

 

Informacja o Wykonawcach wykluczonych: w postępowaniu nie wykluczono żadnego z  Wykonawców.

Informacja o ofertach odrzuconych: w postępowaniu nie odrzucono żadnej ze złożonych ofert.

 

Zamawiający na podstawie art. 92, ust. 1, pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z poź. zm.) informuje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta zgodnie z art. 94, ust.2 pkt. 3 lit. a. ustawy Prawo zamówień publicznych przed upływem terminów o których mowa w art. 94 ust. 1 pkt.2 ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2379
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2012-05-07 13:35:34
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2012-05-07 13:36:26
Ostatnia zmiana: Błażej Fortuna, data: 2022-08-19 09:01:20

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl