Zamawiajacy: Urząd Gminy Solec Zdrój

Adres: Solec Zdrój, 28-131 Solec Zdrój
Kontakt: tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail: ugsolecz@post.pl, Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 132

Data publikacji: 2012-07-16 11:56:04

Przedmiot: Wójt Gminy Solec - Zdrój ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż

Treść przetargu:

I. Nieruchomość położoną w miejscowości Sułkowice, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów jako działka :

    nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka stanowi teren upraw rolnych.

    Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 24851

    Cena nieruchomości 1 400,00 zł

II. Powyższa nieruchomość jest wolna od obciążeń.

III. W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą w wyznaczonym terminie wadium w gotówce we właściwej wysokości oraz przed otwarciem przetargu przedłożą komisji przetargowej:

- oryginał dowodu wpłaty wadium

- dokument tożsamości

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest podmiot gospodarczy – wystawione nie później niż 3 m-ce przed dniem przetargu

- osoby reprezentujące uczestników przetargu, udzielone im pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie

Cudzoziemców chcących nabyć nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2004 r nr 167 poz. 1758 ze zmianami)

  1. Przetarg odbędzie się dnia 24.08.2012 o godz.900 w Urzędzie Gminy w Solcu -Zdroju w sali

konferencyjnej urzędu (II piętro)

  1. Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 10 % do dnia 21.08.2012r.

    na konto Urzędu Gminy w Solcu - Zdroju Nr 66 85170007 0000 0000 0390 0013 w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Solcu – Zdroju.

Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się tylko wówczas gdy bank prowadzący rachunek Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju potwierdzi , że otrzymał taki przelew do dnia 21.08.2012. do godz. 15.00. Przedłożenie kopii polecenia przelewu wystawionego przez oferenta jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium, w dniu przetargu należy przedłożyć kopię dokonanego polecenia przelewu, na którym znajdować się będzie oryginalny stempel potwierdzający dokonanie przelewu.

Osobie, która wygra przetarg wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, pozostałym

uczestnikom przetargu wadium jest zwracane w ciągu trzech dni po jego zakończeniu.

Wadium przepada w przypadku nie zgłoszenia się nabywcy w wyznaczonym terminie w Kancelarii Notarialnej.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 8 w godzinach pracy Urzędu

lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 36.


Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1356
Wprowadził do systemu: Łukasz Kobos, data: 2012-07-16 11:56:04
Opublikował: Łukasz Kobos, data publikacji: 2012-07-16 11:56:27

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl