Zamawiajacy: Gmina Solec-Zdrój

Adres: Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
Kontakt: tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail: ug@solec-zdroj.pl, Strona www: www.solec-zdroj.pl

Przedmiot przetargu:
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój”

Numer ID: 268, data publikacji przetargu: 2020-06-26 09:59:51Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2020-07-17 13:13:21)

Wynik postepowania:

Nr sprawy: RIG.701.4.33.2020                                                                                        Solec- Zdrój dnia 17.07.2020r.

 

 

Zawiadomienie o wykonawcach wykluczonych z postępowania,

o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, o unieważnieniu postępowania przetargowego

 

Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający GMINA SOLEC-ZDRÓJ, 28 – 131 Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10 zawiadamia, że unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu ofertę złożył jeden Wykonawca - Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT Rafał Ślusarski ul. Kielecka 37 Piotrkowice 26-020 Chmielnik, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy podlegającego wykluczeniu.

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 597
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2020-06-26 09:59:51
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2020-06-26 10:00:19

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl