Zamawiajacy: Gmina Solec-Zdrój

Adres: Solec-Zdrój, 28-131 Solec-Zdrój
Kontakt: tel. 041 377 60 41, fax. 041 377 60 22
E-mail: ug@solec-zdroj.pl, Strona www: www.solec-zdroj.pl

Numer ID: 304

Data publikacji: 2021-10-21 14:41:34

Przedmiot: Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej

Treść przetargu:

Solec-Zdrój, dnia 21.10.2021 r.

Znak: RIG.701.2.9.2021                                                       

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Solec-Zdrój zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie robót budowalnych obejmujących zadanie pn. „Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz
z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej” realizowanej w ramach zadania pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój”
.

 I.              Zamawiający: 

Gmina Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój

NIP 655-18-79-623, Regon 291010754

 II.                Tryb udzielania zamówienia publicznego:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.) z uwagi na wartość zamówienia, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.

 III.             Opis przedmiotu zamówienia: 

1.      Przedmiotem zamówienia jest budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz
z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w ramach realizacji zadania pn.
„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój”.

 1.1. Zamówienie obejmuje m.in.::

- budowę pompowni ścieków na dz. 260, 265/1, 179/1 w. m. Kolonia Zagajów wraz
z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacją elektryczną,

- budowę pompowni ścieków na dz. 186/8, 391/1 (2szt.) w. m. Strażnik wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacją elektryczną,

- budowę pompowni ścieków na dz. 159/2, 159/7 w. m. Zagórzany wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej i instalacją elektryczną

Zamawiając zastrzega możliwość ograniczenia ilości przydomowych przepompowni ścieków, jeżeli wartość oferty przekroczy budżet przeznaczony na realizację zadania.

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wybudował kanalizację sanitarną w systemie ciśnieniowym opartą o pompy Pirania 09 D firmy Sulzer wymaga się, aby dostarczone w ramach zadania przepompownie były uzbrojone ww. pompy.

1.2 Wykonawca zapewni nadzór nad robotami budowlanymi przez uprawnionego kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia. Projektant powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333), rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r., poz. 831) oraz ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

 1.3 Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu umowy zawiera:

a) dokumentacja projektowa [projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany) i projekt techniczny],

b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,

c) przedmiar robót (materiał pomocniczy).

1.4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45111200-0 roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,

45232400-6  - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232400-9  - Roboty w zakresie kanałów ściekowych

45231300-8  - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
                     odprowadzania ścieków

1.5. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować, jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji.

1.6. Szczegółowe wymagania dotyczące współpracy i warunków realizacji zadania zostały określone w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego -wzór umowy.

1.7. Dokumentacja projektowa i STWIOR dostępna jest do pobrania pod linkiem: https://1drv.ms/u/s!Ahe62ejjNuuKnmpdv0YtnpFCGJMA?e=NvOaqB

 IV.   Kryteria oceny i wyboru oferty:

1.    Kryterium oceny oferty: cena brutto - waga 100%. 

2.    Zamawiający, jako najkorzystniejszą ofertę wybierze ofertę z najniższą ceną brutto.

 V.  Termin i miejsce składania ofert:

1.    Termin składania ofert upływa w dniu  03.11.2021 r. o godzinie 11.00.

2.    Ofertę należy złożyć:

- w formie papierowej w zaklejonej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze budynku lub przesłać na adres Zamawiającego,

3.    Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie określonym w pkt 1 nie zostaną rozpatrzone.

4.    Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania zmówienie pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę w miejsce i w czasie określonym w pkt 1 i pkt 3.

 VI.    Termin realizacji zamówienia:

- termin wykonania robót - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.12.2021 r.,

- ostateczny termin zgłoszenia gotowości do odbioru  15.12.2021 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu: 

Zamawiający nie formułuje warunków udziału w postępowaniu.

 VIII. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

1.Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:

a) potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie uprawnień budowlanych osoby pełniącej funkcję kierownika budowy w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia oraz kopie aktualnego zaświadczenia o przynależności do izby inżynierów budownictwa ww. osoby.

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

 IX.   Opis sposobu przygotowania oferty:

1.    Ofertę należy złożyć na przygotowanym formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

2.    Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.    Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.    Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

6.    Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w oryginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

 

Gmina Solec-Zdrój

ul. 1 Maja 10

28-131 Solec-Zdrój

oraz opisane:

 

OFERTA

 na zadanie pn.

Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej”

 

„Nie otwierać przed dniem 03.11.2021 r. o godz. 11:00”

 

X. Istotne postanowienia końcowe:

1.      Wzór projektu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

2.      Przed podpisaniem umowy na realizację zadania Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu kosztorys ofertowy na podstawie, którego skalkulowana została cena przedstawiona w formularzu ofertowym.

 XI. Imię i nazwisko, stanowisko oraz nr tel. osoby uprawnionej do udzielania dodatkowych wyjaśnień w sprawie zamówienia:

Błażej Fortuna  tel: +48 41 377 60 39 wew. 19,  fax: +48 41 377 60 22; inwestycje@solec-zdroj.pl

Katarzyna Garstka  tel: +48 41 377 60 39 wew. 19,  fax: +48 41 377 60 22; katarzyna.garstka@solec-zdroj.pl

 XII. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni przyjmując, że pierwszym dniem związania ofertą jest dzień otwarcia oferty.

 XIII. Zastrzeżenia Zamawiającego:

1.      Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2.      Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny.

 XIV.  Załączniki do zapytania:

1.    Formularz ofertowy.

2.    Wzór umowy

3.    Dokumentacja projektowa

4.    STWiORB

5.    Przedmiar robót.

 XV. Przetwarzanie danych osobowych

1.    Wykonawca składając ofertę w postępowaniu, wyraża zgodę na przetwarzanie, przekazanych przez niego danych osobowych w toku postępowania oraz realizacji umowy, w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej, dla celów prowadzenia niniejszego postępowania, a w przypadku wybrania oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej: wykonania umowy, dochodzenia roszczeń z umowy, a także prowadzenia i archiwizacji, ewaluacji oraz kontroli niniejszego postępowania przez Zamawiającego i uprawnione organy.

2.    Zamawiający informuje, że Administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Wójt Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, tel. (041) 3776039, e-mail:ug@solec-zdroj.pl

3.    W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod.rodo.ochrona@gmail.com

4.    Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji.

5.    Podstawą prawną przetwarzania danych Wykonawcy oraz osób, których dane zostaną powierzone Zamawiającemu do przetwarzania przez Wykonawcę jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. zgoda osoby, której dane dotyczą w przypadku Wykonawcy),

b)   art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania, wykonania umowy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy, do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy przed zawarciem umowy),

c)    art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Zamawiającym jak np. obowiązek archiwizacyjny) oraz

d)   art. 9 ust. 2 lit. f rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

6.    Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym, a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów.

7.    Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę w postępowaniu przetwarzane będą przez Zamawiającego przez okres trwania postępowania oraz w celach archiwizacyjnych, dane osobowe Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza – przez okres, który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy oraz w celach archiwizacyjnych i kontrolnych przez 5 letni okres. Okresy te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi Wykonawcami umowy).

8.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.    Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

 

DOKUMENTY  DO POBRANIA:

Załączniki 1-2 do zapytania ofertowego

Dokumentacja projektowa 

Pytania i odpowiedzi 26.10.2021r. (zmiana terminy Wykonania) 


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 500
Wprowadził do systemu: Błażej Fortuna, data: 2021-10-21 14:41:34
Opublikował: Błażej Fortuna, data publikacji: 2021-10-21 14:41:39

Gmina Solec-Zdrój
Solec-Zdrój, Solec-Zdrój
tel. 041 377 60 46 fax. 041 377 60 22
www.solec-zdroj.pl