O G Ł O S Z E N I E

2006-12-21 08:40:14 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych.

 

Wójt Gminy Solec Zdrój ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych dotyczący:

  1. Podtrzymywanie tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,obywatelskiej i kulturowej w tym:

gminnych obiektów kultury fizycznej i sportu,

-środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 25 000,00

  1. Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej.

- środki finansowe przeznaczone na w/w zadanie 390 420,00

Łączna kwota na powyższe zadania 417 420,00

Dotacje będą przyznane odpowiednio:

ad.pkt. 1- jednorazowo

ad.pkt.2 i 3 – miesięcznie w równych transzach przez cały okres realizacji zadania tj. od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Termin składania ofert do dnia 02.02.2007 roku. Rozpatrywanie ofert nastąpi w dniu

09.02.2007 roku w trybie konkursu otwartego.

Stosowane kryteria przy dokonywaniu wyboru ofert:

- zakres ekspozycji: ilość merytoryczna zawartości materiału objętego prezentacją,czas trwania i dostępność ekspozycji dla mieszkańców.

W 2006 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 20 000,00.


Zobacz również: