OBWIESZCZENIE

2008-11-19 14:24:36 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów, dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

 

Solec-Zdrój, dnia 2008.11.19.

Znak: GPŚ.II.7624-7/08OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm)

podaje się do wiadomości, że wpłynęły wszystkie uzgodnienia projektu decyzji w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie i przebudowie systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

dotycząca budowy oczyszczalni ścieków w m. Wełnin, Gmina Solec - Zdrój.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę oczyszczalni ścieków komunalnych dla gminy Solec-Zdrój wraz z oczyszczalnią ścieków pokąpielowych (moduł oczyszczania ścieków pokąpielowych) dla potrzeb części uzdrowiskowej miejscowości Solec Zdrój.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych realizowana jako jeden z etapów inwestycji Rozbudowa i przebudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Gminy Solec Zdrój i Pacanów, przeznaczona będzie dla obsługi terenów skanalizowanych miejscowości Solec Zdrój, Magierów, Zborów, Żuków, Kików i Wełnin.

Projektowana oczyszczalnia ścieków komunalnych i pokąpielowych zlokalizowana będzie na działce istniejącej oczyszczalni ścieków o nr ewid. 153, w miejscowości Wełnin, gm. Solec Zdrój.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych:

Oczyszczalnia ścieków pokąpielowych (moduł oczyszczania ścieków pokąpielowych):

Obiekty oczyszczalni ścieków komunalnych i oczyszczalni ścieków pokąpielowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowane będą na gruntach miejscowości Wełnin - działki nr ewid. 51, 52, 54, 151, 152, 153 oraz na gruntach miejscowości Solec Zdrój – działki nr 583/1, 601.

Oczyszczalnia ścieków komunalnych

Oczyszczalnia ścieków komunalnych mechaniczno-biologiczna z wykorzystaniem metody osadu czynnego w układzie SBR /reaktory cykliczne/. Układ SBR zapewnia biologiczną nitryfikację i denitryfikację związków azotu.

Usuwanie fosforu może być wspomagane chemicznie.

Technologia oczyszczania ścieków komunalnych obejmuje:

Technologia przeróbki osadów ściekowych obejmuje:

Oczyszczalnia ścieków pokąpielowych

Oczyszczalnia ścieków pokąpielowych zakłada usuwanie ze ścieków siarkowodoru oraz chlorków i siarczanów. Technologia oczyszczania ścieków pokąpielowych obejmuje procesy:

Infrastruktura towarzysząca projektowanej oczyszczalni ścieków zlokalizowana będzie

na gruntach miejscowości Wełnin – dz. nr ewid. 51, 52, 54, 151/1, 152, 153 stanowiące własność Gminy Solec Zdrój, Skarbu Państwa, Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz osób prywatnych,

na gruntach miejscowości Solec Zdrój – działki nr 583/1, 601 stanowiące własność Gminy Solec Zdrój i Skarbu Państwa.


Zgodnie z art. 10 § 1 i 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy, w terminie 14 dni tj. od 20.11.2008r. do 04.12.2008r. oraz składać wypowiedzi i ewentualne uwagi co do zebranych dowodów i materiałów.
Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta


Zobacz również: