OBWIESZCZENIE

2009-01-27 13:35:52 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Zagórzany - Chinków Gmina Solec Zdrój pow. buski.

 

Solec Zdrój, dnia 2009.01.27.

Znak: GKB.II. 7624-2/07/2008OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska /Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150/ w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami) zawiadamiam, że w dniu 2009.01.27. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej Zagórzany - Chinków Gmina Solec Zdrój pow. buski.


Z treścią decyzji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515


Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc Nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa, tekst jednolity : Dz. U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm), tj. od dnia 2009. 01.27. do dnia 2009.02.11.Z up. Wójta

mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta

Zobacz również: