OBWIESZCZENIE

2009-05-19 14:44:12 Obwieszczenia

Przebudowa drogi gminnej Wełnin-Kopaniana nr 1564090 Gmina Solec Zdrój pow. buski....

 

Solec Zdrój, dnia 2009.05.19.

Znak: GKB.II. 7624-2/07/2009OBWIESZCZENIEStosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z póź. zm.) w związku z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 1960 nr 30 poz. 168 z póź. zm) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

zawiadamiam, że na wniosek Gminy w Solcu Zdroju toczy się postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowa drogi gminnej Wełnin-Kopaniana nr 1564090 Gmina Solec Zdrój pow. buski


Z treścią całości dokumentacji można zapoznać się w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w ref. Gospodarki Przestrzennej i Rozwoju Gminy , pok. Nr 3 w godz. 715 – 1515
Z up. Wójta

Mgr inż. Artur Cygan

Zastępca Wójta
Zobacz również: