OBWIESZCZENIE

2009-06-29 10:49:12 Obwieszczenia

Przystąpienie do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY SOLEC ZDRÓJZgodnie z art. 39 ust.l w związku z art. 3 ust.l pkt 11 i pkt 14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

informuję


o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy", obejmującego zadania gminnego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla każdej z gmin.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski do opracowanego projektu dokumentów w Urzędzie Gminy Solec Zdrój pokój Nr 8 ( w godzinach pracy urzędu).


w terminie od dnia 30.06.2009 do dnia 20.07.2009 rokuUwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Solec Zdrój uczestniczącej w opracowaniu projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gmin wspólnie realizujących przedsięwzięcie pn.: „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie gm. Tuczępy" przez Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie.

Zgodnie z art. 41 w/w ustawy wnioski i uwagi złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
Solec Zdrój, dn. 29.06.2009.                                                                        

Miejscowość, data

Załączniki do pobrania: http://www.solec-zdroj.pl/bip/pliki/Aktualizacja_Rzedow.zip

Zobacz również: