Ogłoszenie

2009-10-09 12:19:49 Obwieszczenia

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów

               … dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego …

Gmina prowadzi badania sondażowe co do ceny za wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz tablic pamiątkowych dla inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów.

 

W związku z powyższym prosimy o kontakt wszystkie zainteresowane podmioty.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

1. Prosimy o przedstawienie oferty cenowej:

- 10 sztuk Dużych tablic informacyjnych,

- 24 sztuk Tablic pamiątkowych

wykonanych zgodnie z obowiązkami beneficjenta w zakresie promocji projektu realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 wynikającymi z art. 8 Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tekst opracowania „OBOWIĄZKI BENEFICJENTA W ZAKRESIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PROJEKTU
W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2007-2013” znajdują się  na stronie internetowej
www.rpo-swietokrzyskie.pl, w zakładce Informacja i promocja projektów.

 

2. Należy podać całkowitą wartości netto i brutto (koszt wykonania, montaż, transport, itp.) jednej Dużej tablicy informacyjnej oraz jednej Tablicy pamiątkowej.

 

3. Należy podać wartość montażu jednej Dużej tablicy informacyjnej oraz jednej Tablicy pamiątkowej.

 

 

 

 

ü      Duża tablica informacyjna winna zawierać:

- Logo Unii Europejskiej zgodne z załącznikiem I Rozporządzenia KE nr 1828/2006 z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

- Logo Program Regionalny/ Narodowa Strategia Spójności

 

- Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

- Hasło RPOWŚ „… dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…”

 

- Tekst:

 Projekt Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

 

- herb Beneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta

Gmina Solec – Zdrój

ul. 1 Maja 10 28 – 131 – Solec – Zdrój

www.solec-zdroj.pl

 

- herb Podmiotu zaangażowanego w realizację Projektu

Gmina Pacanów

ul. Radziwiłłówka 2, 28 133 Pacanów

www.pacanow.plBeneficjenta z pełną nazwą Beneficjenta

 

 

ü      Tablice pamiątkowe będą zawierały tekst analogiczny.

Zamawiający zdecyduje o ewentualnym umieszczeniu na tablicy pamiątkowej nazwy i adresu Wykonawcy inwestycji oraz procentowego udziału środków Unii Europejskiej.

 

Zobacz również: