Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2010-08-30 08:14:37 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

I. Nieruchomości  położone w miejscowości Wełnin, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Wełnin jako działki:

1. działka Nr  ew. 32 o pow. 0,44 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla gminy Solec – Zdrój działka ta położona jest na terenie przeznaczonym pod uprawy polowe z możliwością zabudowań zagrodowych na terenach rolnych dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr 19289, cena nieruchomości wynosi

20 636,00zł.

II. Nieruchomości  położone w miejscowości Strażnik, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczone na mapie ewidencji gruntów obrębu Strażnik jako działki:

1. działka Nr  ew. 674 o pow. 0,35 ha – nieruchomość gruntowa rolna , niezabudowana, na podstawie MPZP dla gminy Solec – Zdrój działka ta stanowi tereny upraw rolnych, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW Nr 24851, cena nieruchomości wynosi 1213,00zł.

III. Opisane nieruchomości podlegają zbyciu w trybie przetargowym.

IV. W/w nieruchomości powinny być zagospodarowane zgodnie z ich przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec - Zdrój).

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Zobacz również: