OBWIESZCZENIE

2010-10-13 09:53:35 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Kompleks mineralnych basenów rekreacyjnych w Solcu –Zdroju.

Solec Zdrój, dnia 12.10.2010.

Znak: GPŚ.II.7624-2/2010
OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn: Kompleks mineralnych basenów rekreacyjnych w Solcu –ZdrojuNa podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.10.2010r została wydana decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizacją przedsięwzięcia pn: Kompleks mineralnych basenów rekreacyjnych w Solcu –Zdroju określającą:

1) o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia pn.: Kompleks mineralnych basenów rekreacyjnych w Solcu –Zdroju

2) uwarunkowania środowiskowe realizacji inwestycji pn: Kompleks mineralnych basenów rekreacyjnych w Solcu –Zdroju.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju na podstawie art. 85 ust. 3 w/w ustawy z dnia 3 października 2008r. można zapoznać się w tut. Urzędzie pok. Nr 8 w godz. pracy urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec - Zdrój.

Zobacz również: