Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-04-06 08:56:45 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży:

I. Nieruchomość zabudowaną  położoną w miejscowości Piestrzec, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiące własność gminy Solec – Zdrój oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu  Piestrzec jako działka:

1. działka Nr  ew. 1126 (ark. mapy 2) o pow. 0,06  ha – nieruchomość zabudowana ,  na podstawie MPZP dla gminy Solec – Zdrój dla przedmiotowej działki przeznaczenie podstawowe: a) usługi oświaty, przeznaczenie uzupełniające i dopuszczalne: a) urządzenia sportu i rekreacji, b) zieleń urządzona, c) obiekty małej architektury, budynki gospodarcze pomocnicze , dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr 24851,

Na nieruchomości znajduje się budynek byłej szkoły o powierzchni użytkowej 298 m², powierzchni zabudowy 372 m²

-        cena zabudowanej nieruchomości wynosi : 85 900,00 zł

 

II. Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomości powinna być zagospodarowana zgodnie z ich przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec - Zdrój).

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: