ZAWIADOMIENIE

2011-05-20 09:00:21 Obwieszczenia

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa.

 

Solec - Zdrój, dnia 2011.05.17.

Znak: GPŚ-I.6220.1.2011

Znak nieaktualny sprawy

GPŚ.II.7624-1/2010


ZAWIADOMIENIE

 

Na podstawie art. 30, 33 ust. 1 oraz art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. powołana dalej jako „Uooś”) 

zawiadamiam

o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 oraz

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na stację napraw pojazdów oraz budowa placów magazynowych wraz z kanalizacją ścieków deszczowych na działce nr ewid. 616/1 ark. 2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój


Z wniosku P. Romualda Radosza w dniu 27.01.2010r zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji pn: Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przetwarzanie odpadów powstałych z tych pojazdów oraz budowie stacji napraw pojazdów, zlokalizowanej na działce nr ewid. 616/1 ark. 2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój zmienionej na etapie złożonego raportu w dniu 29.04.2011r. na inwestycję pn: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na stację napraw pojazdów oraz budowa placów magazynowych wraz z kanalizacją ścieków deszczowych na działce nr ewid. 616/1 ark. 2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój


Postanowieniem z dnia 12.05.2010r Znak: GPŚ.II.7624-1/2010 Wójt Gminy Solec – Zdrój po uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 2010.04.23. znak: RDOŚ-26-WOO.II-6613/2-64/10/go oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju z dnia 2010.03.17. znak: SE.V-4470/9/10 nałożył obowiązek przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania inwestycji na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. W dniu 29.04.2011r. na inwestycję pn: Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, na stację napraw pojazdów oraz budowa placów magazynowych wraz z kanalizacją ścieków deszczowych na działce nr ewid. 616/1 ark. 2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój inwestor złożył raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.


Organem właściwym dla wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Solec Zdrój, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach oraz

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku Zdroju

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy Uooś, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.


Z dokumentacją oraz raportem oddziaływania inwestycji na środowisko w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy , pok. Nr 8 w godz. 715 – 1515

  W terminie 21 od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. od dnia 23.05.2011. do 13.06.2011 r. zgodnie z art. 34 ustawy Uooś można składać do tut. Urzędu uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu (w siedzibie Urzędu Gminy, pokój nr 8, w godzinach urzędowania) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy Uooś

   Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój http://solec-zdroj.pl/bip/, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój oraz miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia - miejscowości Zborów

Zobacz również: