Zapytanie ofertowe – wykonanie podziału działki ewidencyjnej

2011-07-21 09:23:02 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój zwraca się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny za wykonanie podziału geodezyjnego działek ewidencyjnych.

 

Przedmiot zamówienia :


Termin realizacji zamówienia : od 16.08.2011r do 30.09.2011r


O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać się oferenci posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.


Sposób przygotowania oferty :

Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim komputerowo, pismem maszynowym lub technicznym drukowanym. Wszystkie kwoty w PLN należy zaokrąglać do 2 miejsc po przecinku. Stawki podatku VAT należy obliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oferta musi zawierać nazwę, adres oferenta i cenę oraz musi być podpisana prze osobę lub osoby uprawnione do występowania w obrocie prawnym w imieniu oferenta, przy czym podpis lub podpisy muszą być czytelne.


Termin i miejsce złożenia oferty :

Ofertę należy złożyć do 7.08.2011r w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju, ul. 1-go Maja10, 28-131 Solec – Zdrój, piętro 1, pok. 18.

Za ofertę złożoną w terminie uważa się datę otrzymania oferty a nie datę nadania w Urzędzie Pocztowym.


Zapytania o przedmiot zamówienia :

Wszelkich informacji dot. przedmiotu zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. nr 8 lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 36.W załączeniu:

 

Formularz ofertowy

Zobacz również: