Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

2011-12-08 14:32:46 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje, że przeznacza do sprzedaży :

I. Nieruchomość położoną w miejscowości Solec - Zdrój, gm. Solec – Zdrój woj. świętokrzyskie stanowiącą własność gminy Solec – Zdrój, oznaczoną na mapie ewidencji gruntów obrębu Solec - Zdrój jako działka :

1. działka nr ew. 2. 535/4 o pow. 0,08 ha – nieruchomość gruntowa niezabudowana, na podstawie MPZP dla Gminy Solec – Zdrój działka położona jest na terenie 85 UZZ/P/. Są to tereny projektowanych usług zdrowia związanych z uzdrowiskiem z dopuszczeniem funkcji mieszkalno – pensjonatowej. Tereny położone są w strefie ,,B” uzdrowiska.


Dla w/w działki prowadzona jest księga wieczysta KW 44 941/5

Cena nieruchomości 24 608,00 zł


II. Opisana nieruchomość podlega zbyciu w trybie przetargowym.

III. W/w nieruchomość powinna być zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ( Uchwała nr XXI/96/2008 Rady Gminy Solec – Zdrój) .

Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. O gospodarce nieruchomościami, mogą złożyć wniosek o zakup nieruchomości w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Zobacz również: