ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2011-12-21 13:09:37 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Solec Zdrój, dn. 21.12.2011r.

  

Znak: GPŚ-I.6220.4.2011

 

 


 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 21.12.2011r. z wniosku Pana Janusza Kulik zam. Zborów 100A, 28-131 Solec Zdrój wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa i eksploatacja jednostanowiskowego warsztatu naprawczego pojazdów mechanicznych na działce nr 102 ark. 1 w miejscowości Zborów gmina Solec Zdrój.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz. 700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój oraz w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Zborów.


                                         Z up. Wójta

                                         mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                    Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                                    Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: