ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-02-17 07:47:28 Obwieszczenia

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Solec Zdrój, dn. 17.02.2012r.

Znak: GPŚ-I.6220.3.2011o wydaniu decyzji
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu 16.02.2012r. z wniosku Pana Lucjana Swatek zam. Ul. Słoneczna 16, 28-131 Solec Zdrój wydano decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania wiaty magazynowej na budynek magazynowo-sortowniczy zlokalizowany na działce o nr ewid. 103/2 w miejscowości Zborów gm. Solec Zdrój.

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 8 w godz. 700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Urzędu Gminy Solec Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój oraz w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Zborów.

                                            

Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: