Obwieszczenie

2012-03-05 14:20:26 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju stosownie do art. 49 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na

 

Solec Zdrój, dnia 02.03.2012

Znak: GPŚ-I.6220.2.2011

O B W I E S Z C Z E N I EUrząd Gminy w Solcu Zdroju stosownie do art. 49 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia, że wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec Zdrój” nie zostanie załatwiony w terminie określonym w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego z uwagi na konieczność uzyskania interpretacji Ministerstwa Zdrowia tj. Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia dotyczącej wpływu elektorowi wiatrowych na fizjografię uzdrowiska, jego układ urbanistyczny i właściwości lecznicze klimatu.


W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłuża się do dnia 02.04.2012r.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec Zdrój, zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój w miejscu realizacji przedsięwzięcia w miejscowości Sułkowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica i w miejscowości Konary.

Z up. Wójta

mgr inż. Grzegorz Jabłoński

Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: