ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-04-10 08:31:13 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 144 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych.

Solec Zdrój, dnia 02.04.2012r.

 

Znak: GPŚ.I.6220.5.2011

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Urząd Gminy w Solcu Zdroju działając na podstawie art. 10 § 1 i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a., Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 t. jedn. z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia, że zostały zebrane dowody w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: Budowa na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 144 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045 Opole z dnia 14.09.2011r. W dniu 17.02.2012r. do tut. urzędu wpłynął nowy wniosek Zakładu Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna. W związku z powyższym przedmiotowe postępowanie zostanie umorzone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397 z późn. zm.) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 69 ust. 1. ww. ustawy wnioskodawca zamiast raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, złożył kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o ustalenie zakresu raportu.

Organem prowadzącym postępowanie, właściwym do wydania decyzji oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Solec Zdrój.

Na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przed wydaniem decyzji w sprawie każda ze stron postępowania w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia może zapoznać się z treścią całości dokumentacji w budynku Urzędu Gminy w Solcu Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 8 w godz. 700 – 1500 oraz zgłaszać ewentualne uwagi i wnioski.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój, Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Stopnica oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, pok. nr 8 w godz. 700 – 1500.

 

 

                                                                            Z up. Wójta

                                                                            mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                                            Kierownik Referatu Gospodarki 

                                  Przestrzennej,

                                                                            Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zobacz również: