ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-08-03 09:46:25 Obwieszczenia

o wniesieniu odwołania od odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                     Solec Zdrój dnia 02.08.2012r.

Znak: GPŚ-I.6220.2.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE
o wniesieniu odwołania od odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju działając na podstawie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) zawiadamia, że w związku z wniesionym odwołaniem przez Zakład Projektowania i Usług Technicznych A i M Brzozowscy Spółka Jawna, ul. Studzienna 3, 45-045 Opole z dnia 20.07.2012 (data wpływu 26.07.2012r.) od odmownej decyzji Wójta Gminy Solec-Zdrój z dnia 29.06.2012r. znak: GPŚ-I.6220.2.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  Budowie na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 96 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych akta sprawy wraz z odwołaniem zostały przekazane do Samarządowego Kolegium Odowławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Z treścią odwołania można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 4 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Busko Zdrój, Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Stopnica oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

 

 

                                                               

 

                                           Z up. Wójta

                                                                                mg inż. Barbara Simon

                                                                                Sekretarz Gminy

Zobacz również: