DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

2012-08-29 08:34:43 Obwieszczenia

Gmina Solec-Zdrój w związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój na lata 2011 – 2032” (Uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 27 kwietnia 2011r.) od 2011 roku czynnie realizuje zadanie polegające na demontażu, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

                                                                 

 

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia są pokrywane w 85 % z środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach (WFOŚiGW). 15% kosztów zadania pokrywa mieszkaniec (posiadacz wyrobów zawierających azbest).
Środki pozyskane na dofinansowanie zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój w 2012 roku stanowią:
1) środki WFOŚiGW w Kielcach  – 7 293,66 zł tj. 35 % kosztów kwalifikowanych zadania;
2) środki NFOŚiGW w Warszawie – 10 419,52 zł tj. 50 % kosztów kwalifikowanych zadania.
Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje jednocześnie, iż w związku z realizacją ww. Programu… przyjmowane są wnioski na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na rok 2013.
W związku z powyższym mieszkańcy gminy zainteresowani pozyskaniem dofinansowania mogą składać wnioski w tut. Urzędzie Gminy. Wzór wniosku dostępny jest w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa pok. nr 4 oraz na stronie internetowej Urzędu (http://solec-zdroj.pl/bip). Szczegółowe informacje pod nr tel.: 041 377 60 39 wew. 36

Zobacz również: