ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2012-10-01 10:21:02 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

                                                                                           Solec-Zdrój dnia  28.09.2012r.

Znak: GPŚ-I.6220.2.2012

 

 

ZAWIADOMIENIE OBWIESZCZENIE

 
o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach utrzymującej w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (KPA, tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 20.09.2012r. (data wpływu 26.09.2012r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję utrzymującą w mocy odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie na terenie gmin: Pacanów, Solec-Zdrój i Busko-Zdrój elektrowni wiatrowych o łącznej mocy elektrycznej 96 MW wraz z punktami zasilania (PZ1 - PZ14), sieci kablowej o napięciu 30 kV i 0,4kV oraz placów i dróg dojazdowych.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 4 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec- Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Urzędu Gminy Pacanów, Urzędu Gminy Stopnica oraz właściwych miejscowo sołectwach w każdej z gmin.

 

                                                     Z up. Wójta
                                                                 mgr inż. Grzegorz Jabłoński
                                                                 KierownikReferatu Gospodarki Przestrzennej, 

                                                     Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

   

 

 

 

Zobacz również: