ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

2012-10-18 10:56:19 Obwieszczenia

o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Gminy Solec-Zdrój                                          Solec Zdrój, dn. 16.10.2012
                                                                                                                                                           Znak: GPŚ-I.6220.4.2012

 


ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 


Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację, że w dniu  16.10.2012r. z wniosku Pana Pawła Alberta Brandys zam. Kików 75a, 28-131 Solec-Zdrój wydano odmowną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Wydobywaniu piasku dla potrzeb budownictwa i drogownictwa – kopalnia Kików 2, gm. Solec Zdrój na działce nr 101 obręb Kików, gm. Solec Zdrój, pow. Busko-Zdrój woj. świętokrzyskie.”

Z niniejszą decyzją oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w ref. Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 4 w godz.  700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Kików.                     

 

 

                                                                  Z up. Wójta

                                                                  mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                                  Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                                                  Ochrony Środowiska i Rolnictwa


         

Zobacz również: