ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE.

2012-10-23 10:49:24 Obwieszczenia

o możliwości składnia uwag i wniosków do projektu uproszczonego planu urządzenia lasu.

Solec Zdrój, dn. 17.10.2012

                                                                                                                                                           

Znak: GPŚ-I.60.19.2012

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


o możliwości składnia uwag i wniosków do projektu uproszczonego

planu urządzenia lasu

 

 

 

 

            Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje, iż Starostwo Powiatowe przekazało do tut. Urzędu projekty uproszczonego planu urządzenia lasu dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Chinków, Kików, Piasek Mały, Piestrzec, Solec-Zdrój, Strażnik, Sułkowice, Wełnin, Włosnowice, Zagajów, Kolonia Zagajów, Zagórzany, Zborów, Zielonki, Żuków opracowanych na okres od 01.01.2013r. do 31.12. 2022r.

 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 12 poz. 59 ze zm.) projekt Uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie Urzędu Gminy. Na podstawie art. 21 ust. 5 ww. ustawy zainteresowani właściciele lasów mogą w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Z ww. projektami planów można zapoznać się w Urzędzie Gminy Solec-Zdrój, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec Zdrój w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 4 w godz.  700 – 1500.

 

Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie umieszczone zostaje na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz na tablicach ogłoszeń właściwych miejscowo sołectw.

 

 

                                                                         Z up. Wójta

                                                                         mgr inż. Grzegorz Jabłoński

                                                                         Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,

                                                                         Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

 

 

        

                                                           

Zobacz również: