OBWIESZCZENIE

2013-01-11 08:52:21 Obwieszczenia

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców o wymaganiach w zakresie zimowego utrzymania porządku na terenie nieruchomości.

Solec Zdrój dn. 09.01.2013r.

 

OBWIESZCZENIE

Urząd Gminy w Solcu-Zdroju informuje mieszkańców o wymaganiach w zakresie zimowego utrzymania porządku na terenie nieruchomości

 

 

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Solec-Zdrój (Uchwała nr XXI/109/2012 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 listopada 2012 roku)

 

§ 3 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości

i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

12) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp., (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania,

13) uprzątanie piasku z chodnika w sposób jak wyżej,

14) uprzątanie poprzez ich usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,

15) likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych, przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach.

 

 

                                                     Z up. Wójta 
                                                                 mgr inż. Grzegorz Jabłoński 
                                                                 Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej,
                                                                 Ochrony Środowiska i Rolnictwa

 

 

Zobacz również: