OBWIESZCZENIE

2008-01-08 11:55:13 Obwieszczenia

Solec - Zdrój, dnia 19.12.2007.

Znak: GKB.I.7331-42/07OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i

zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49

Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst D2. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź.

zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 2008.01.07 znak: GKB.I.7331-36/07

wójt Gminy Solec-Zdrój wydal decyzję dla inwestycji:

celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój ,

28 - 131 Solec - Zdrój,

dla inwestycji polegającej na:

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno—kanalizacyjnego Gminy Solec - Zdrój

i Pacanów

dotycząca miejscowości Piestrzec, Gmina Solec - Zdrój.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Piestrzec,

Gmina Solec - Zdrój wraz z pompowniami P6 i P7 , z przebiegiem tras określonych na

mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, sekcje oznaczone nr 154.343.222, 154.343.23l,

l54.343.232, 154.343.224, 154.343.233, l54.343.234, 164.121.03l, 164.121.032,

l64.l21.034, 164.121.043, 164.121.09l , stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego przewidziana jest poprzez:

- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U 0 średnicy Du 200 mm, Dn

160 mm, zbierającą ścieki sanitarne z poszczególnych gospodarstw poprzez przykanaliki,

— pompownie sieciowe ścieków P6 i P7, na działkach nr ew.1556 i 1542, umożliwiając

transport ścieków z niższych poziomów terenu do głównych ko1ektorów sanitarnych oraz 5

sztuk zagrodowych mini pompowni ścieków,

- projektowana sieć kanalizacji tłocznej.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno ciśnieniowy z doprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości

Świniary

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr

98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie

Gminy w Solcu-Zdroju, pokój nr 3 w Referacie Gospodarki Przestrzennej Ochrony

Środowiska i Rozwoju Gminy, w dniach od 2008.01.07. d0 21.01.2008.

Z up. WÓJTA

mgr inż.Artur Cygan

ZASTĘPCA WÓJTA

Zobacz również: