OBWIESZCZENIE

2008-01-14 09:26:49 Obwieszczenia

Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec–Zdrój i Pacanów


Solec - Zdrój, dnia 08.01.2008.

Znak: GKB.I.7331-31/2007

OBWIESZCZENIEStosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz.717 z p.zm./, art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 8.01.2008. Znak: GKB.I.7331-31/07 Wójt Gminy Solec Zdrój wydał decyzję w sprawie:
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej na rzecz GMINY Solec - Zdrój , 28 – 131 Solec - Zdrój,
dla inwestycji polegającej na:
Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego Gminy Solec – Zdrój i Pacanów
dotycząca miejscowości Zołcza Ugory, Gmina Pacanów.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in.:
Inwestycją jest objęta budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Zołcza-Ugory, gm. Pacanów, z odprowadzeniem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej we wsi Świniary w gm. Solec-Zdrój. Kanalizacja wykonana z rur PCV –U średnicy Dn 200 mm i Dn 160 mm, studzienki rewizyjne z tworzywa PE o średnicy Dn 400 mm, nie włazowe, kontrolne betonowe średn. Dn 1000 mm z przykryciem płytami żelbetowymi z pierścieniem i włazem żeliwnym typu D-400.
Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej stanowić będzie układ sieci grawitacyjno-ciśnieniowy (pompownia minizagrodowa, pompownia sieciowa) z odprowadzeniem do projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary w gm. Solec-Zdrój.
Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jed. tekst Dz. U. Nr 98poz. 1071 z 2000r. z póź. zm.) strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Pacanowie i Solcu Zdroju, w dniach od 2008.01.08. do .2008. 01.22.


Z up. WÓJTA
mgr inż.Artur Cygan
ZASTĘPCA WÓJTA


Zobacz również: