Oferta Realizacji Zadania Publicznego

2014-07-17 13:35:12 Obwieszczenia

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1' ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1), REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Ochrona dóbr kultury i tradycji (rodzaj zadania publicznego) Zabezpieczenie muru przy zabytkowym kościele św. Stanisława BM w Świniarach.

 

kliknij aby otworzyć załącznik

Zobacz również: