Dzierżawa gruntu gminnego w trybie bezprzetargowym ( na okres do lat 3)

2015-04-01 08:59:58 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec – Zdrój podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości składania ofert na dzierżawę w trybie bezprzetargowym następującej nieruchomości.

Nieruchomości położone w Solcu – Zdroju woj. świętokrzyskie stanowiące własność Gminy Solec – Zdrój oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 673/5, 544, 543 o łącznej powierzchni 9,30 ha, dla których prowadzone są księgi wieczyste KW 46488, KW 33610, KW 6463

  1. Na nieruchomościach o których mowa w pkt. 1 zlokalizowany jest zbiornik retencyjno – rekreacyjny, na którym mają być zorganizowane warunki do wypoczynku i rekreacji dla osób tam przebywających.

    Do dyspozycji dzierżawcy będzie udostępniony budynek gastroniomiczny oraz WC.

  2. Minimalna roczna wysokość czynszu dzierżawnego 1 000,00 zł brutto

  3. Wysokość czynszu płatna do 31 sierpnia każdego roku.

    Czynsz dzierżawny będzie aktualizowany każdego roku o roczny wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy.

  4. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 3 lat.

  5. Nieruchomość winna być zagospodarowana poprzez zorganizowanie warunków do wypoczynku i rekreacji dla osób tam przebywających.

  6. W celu zapewnienia warunków do wypoczynku na terenie wydzierżawionym Dzierżawca zobowiązuje się w szczególności do:

Wnioski w formie opisowej o wydzierżawienie nieruchomości określające cel wykorzystania i sposób zagospodarowania nieruchomości należy składać na piśmie w zamkniętych opisanych kopertach ,,Dzierżawa zbiornika wodnego w miejscowości Solec – Zdrój” do Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w terminie 14.04.2015 – istotna jest data wpływu wniosku do Urzędu.

Po ocenie wniosku zostanie zawarta umowa dzierżawy na okres do 3 lat.


Szczegółowe informacje na temat nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu – Zdroju w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa przy ulicy 1-go Maja 10, 28-131 Solec – Zdrój pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie 41 377 60 41 wew. 11.

Zobacz również: