ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

2015-04-09 12:28:31 Obwieszczenia

o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylającej decyzję organu I instancji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia

Solec-Zdrój dn. 09.04.2015

OŚ.6220.1.2015ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE


o decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach uchylającej
decyzję organu I instancji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań w całości

i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia

 


Urząd Gminy w Solcu-Zdroju w związku z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (KPA, Dz.U. 2013.267 tj. ze zm.) zawiadamia, że w dniu 26.03.2015r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach wydało decyzję uchylającą decyzję organu I instancji o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie urządzeń infrastruktury technicznej składających się z następujących obiektów: 1) elektrownie wiatrowe w ilości szt. 2, o łącznej mocy do 1200 kW, wysokość wieży do 78 m, średnicy wirnika do 56 m, 2) fundamenty pod elektrownie wiatrowe 2 szt., 3) linie kablowe średniego napięcia SN zlokalizowanego na działce nr ewid. 122 położonej w miejscowości Sułkowice, gm. Solec-Zdrój” i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój, pokój nr 19 w godz. 700 – 1500.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje umieszczone na stronie BIP Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój, tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w miejscu lokalizacji planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Sułkowice oraz w miejscowości Konary.
Z up. Wójta

dr inż. Ewa Król-Pałys

inspektor ds. ochrony środowiska


 

Zobacz również: