ZAWIADOMIENIE WÓJTA GMINY SOLEC - ZDRÓJ z dnia 07.10.2015 r.

2015-10-07 13:44:54 Obwieszczenia

o wyłożeniu do wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Solec - Zdrój. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39, 40, 41 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z :

- projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Solec - Zdrój

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej opracowany dla Gminy Solec - Zdrój jest dokumentem strategicznym, obejmującym działania, które mogą przyczynić się do poprawy jakości powietrza. Zadaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest uporządkowanie i organizacja działań podejmowanych przez Gminę Solec - Zdrój sprzyjających realizacji redukcji emisji gazów cieplarnianych, dokonanie oceny stanu sytuacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych wraz ze wskazaniem tendencji rozwojowych oraz dobór działań które mogą zostać podjęte w przyszłości, wraz ze wskazaniem ich źródeł finansowania. Plan ma na celu m.in. wytyczenie kierunków działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz efektywnego zarządzania energią na terenie Gminy Solec - Zdrój, co przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią wyżej wymienionego dokumentu oraz innych dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie (stanowiska innych organów, jeżeli są dostępne) w terminie od dnia 07.10.2015 do dnia 28.10.2015 r.:

  1. w Urzędzie Gminy Solec - Zdrój, ul. 1 Maja 10, pok. nr 13 w godz. 7:00-15:00,

  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy Solec - Zdrój w Biuletynie Informacji Publicznej,
    http://www.solec-zdroj.pl/bip/newsindex.php

Uwagi i wnioski na formularzu konsultacji do ww. dokumentu można składać w terminie 21 dni, tj. do dnia 28.10.2015 r.:

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz, U. z 2013 r., póz, 1235 ze zm.) uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu pozostawia się bez
rozpatrzenia.

Załączniki do obwieszenia:

1. Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Solec - Zdrój

2. Formularz uwag i wniosków.

Zobacz również: