Obwieszczenie

2015-11-03 14:27:00 Obwieszczenia

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 tj. ze zm.. KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję, iż pismem z dnia 27.10.2015 (data wpływu 29.10.2015) znak: WOO-11.4240.222.2015.KKJ.l Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ..Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji” o następujące dokumenty:

                                                                                                                                               Solec Zdrój, dn. 30.10.2015
OŚ.6220.4.2015
                                                                                                 OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 tj. ze zm.. KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję, iż pismem z dnia 27.10.2015 (data wpływu 29.10.2015) znak: WOO-11.4240.222.2015.KKJ.l Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach wezwał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: ..Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji” o następujące dokumenty:
 


a także zobowiązał Inwestora do uzupełniania Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia.

Jednocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku- Zdroju opinią sanitarną z dnia 21.10.2015 (data wpływu 23.10.2015) znak: SE.V-4470/31/15 zajął stanowisko, iż nie widzi potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko w zakresie wpływu na zdrowie ludzi.

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój. wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. właściwych miejscowo sołectwach: Kolonia Zagajów, Zagajów. Chinków, Zagórzany, Strażnik i Solec-Zdrój.

Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie - obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                                           z up. Wójta

                                                                                                           dr inż. Ewa Król-Pałys

                                                                                                           inspektor ds. ochrony środowiska

 


Otrzymują:

Strony poprzez obwieszczenie w trybie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) A/a

 

 

pełna treść obwieszczenia

Zobacz również: