OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIE

2015-11-13 11:18:34 Obwieszczenia

„Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów.

 

Solec Zdrój, dn. 12.11.2015


OŚ.6220.4.2015OBWIESZCZENIE-ZAWIADOMIENIENa podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. 2013 poz. 267 tj. ze zm., KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.) informuję, iż pismem z dnia 12.11.2015 znak: OŚ.6220.4.2015 Wójt Gminy Solec-Zdrój w odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27.10.2015 znak: WOO-II.4240.222.2015.KKJ.1 uzupełnił przedłożoną dokumentację w sprawie wydania opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji” o następujące dokumenty:

  •     wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z legendą,
  •     potwierdzoną za zgodność kopię pełnomocnictwa dla Pana Dobiesława Śliz projektanta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „PROENCO” Spółka z o.o. z siedzibą ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce,
  •     potwierdzone za zgodność załączniki graficzne z zaznaczonym terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania w skali 1: 2000,
  •     potwierdzoną za zgodność kopię uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP) polegającego na: „Rozbudowie systemu wodno-kanalizacyjnego w miejscowościach: Solec-Zdrój, Strażnik, Zagórzany, Chinków, Zagajów i Kolonia Zagajów. Projekt kanalizacji” zgodnie z zakresem określonym w piśmie z dnia 27.10.2015 znak: WOO-II.4240.222.2015.KKJ.1 wraz z załącznikami tj. rysunkiem przedstawiającym projektowaną sieć kanalizacji na tle obszaru Natura 2000 Ostoja Szaniecko-Solecka oraz kopią pozwolenia wodnoprawnego udzielonego gminie Solec-Zdrój na wykonanie w miejscowości Wełnin gmina Solec-Zdrój wylotu oczyszczonych ścieków komunalnych do rzeki Rzoska w km 4+110 oraz wylotu oczyszczonych ścieków pokąpielowych do rzeki Rzoska w km 4+120 – decyzja z dnia 09.04.2009 znak: RLO.6223/4/09.

    Informuję, iż z uwagi na niewielką zmianę przebiegu sieci kanalizacyjnej poza zasięgiem realizacji przedsięwzięcia oraz poza zasięgiem jego oddziaływania pozostają działki nr ewid. 41/3, 41/4, 41/6, 263 i 291 zlokalizowane w obrębie ewidencyjnym Chinków. Zasięgiem realizacji i oddziaływania przedsięwzięcia zostają objęte działki o nr ewid. 274 i 294 w obrębie ewidencyjnym Chinków oraz działki o nr ewid. 640 i 639 w obrębie ewidencyjnym Strażnik co przedstawiono na załącznikach graficznych z zaznaczonym terenem inwestycji i obszarem jej oddziaływania w skali 1: 2000 oraz wyjaśniono w uzupełnieniu KIP.

 Zgodnie z art. 36  ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2013 poz. 267 tj. ze zm.) zawiadamiam, że wniosek z datą wpływu z dnia 02.10.2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia  nie może zostać załatwiony w  ustawowym terminie z uwagi na przedłużający się termin  wydania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z powyższym termin zakończenia prowadzonego postępowania przedłuża się do dnia 31.03.2016 roku.  

Niniejsze zawiadomienie zostaje zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Solec-Zdrój, wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Solec-Zdrój oraz w miejscu realizacji planowanego przedsięwzięcia tj. właściwych miejscowo sołectwach: Kolonia Zagajów, Zagajów, Chinków, Zagórzany,  Strażnik i Solec-Zdrój. Zgodnie z art. 49 KPA zawiadomienie – obwieszczenie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                        Z up. Wójta
                                                                                        dr inż. Ewa Król-Pałys
                                                                                        inspektor ds. ochrony środowiska


Otrzymują:
Strony poprzez obwieszczenie w trybie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235 ze zm.)

Zobacz również: