OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SOLEC-ZDRÓJ

2015-11-26 08:49:08 Obwieszczenia

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany części tekstowej „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój, Gmina Solec-Zdrój oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko” ustaleń przedmiotowej zmiany.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199.z późn. zm. ) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235);

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy w Solcu –Zdroju uchwały Nr XI/47/2015 z dnia 14 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części tekstowej Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój na terenie Gminy Solec_Zdrój, przyjętego uchwalą Nr XVI/76/08 Rady Gminy w Solcu-Zdroju z dnia 27.03.2008 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Solec-Zdrój na terenie Gminy Solec-Zdrój, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Święt. z 23.04.2008 Nr 109 poz. 1569, zmienionego uchwałą Nr XXXVIII/182/2010 z 4.05.2010r. opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 27.06.2010 r. Nr 172, poz. 1565 , oraz o przystąpieniu do opracowania „Prognozy oddziaływania na środowisko” w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiska ustaleń przedmiotowej zmiany.

Zmiana obejmuje cześć tekstową w zakresie mającym na celu dostosowanym jego ustaleń do aktualnie obowiązującego stanu prawnego, mającego odniesienie do wyznaczonego przeznaczenia.

Zakres zmiany dotyczy części tekstowej całego obszaru sołectwa Solec--Zdrój w jego granicach administracyjnych

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany MPZP, na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój w terminie do dnia 18.12.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wnioski do „Prognozy”, zainteresowani mogą składać w Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju ul. 1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój w terminie do dnia 18.12.2015 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. .

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku .

Wójt Gminy Solec Zdrój

Adam Pałys

Zobacz również: