OBWIESZCZENIE

2016-10-26 10:41:01 Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE - Wójta Gminy Nowy Korczyn

                                                                              OBWIESZCZENIE

                                                                       Wójta Gminy Nowy Korczyn

Stosownie do przepisów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

zawiadamiam,

że dnia 17.10.2016 r. została wydana decyzja znak: ZITŚ. 6220.10G.2016 określająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „„Budowa gazociągu o średnicy DN700 MOP 8,4 MPa na odcinku od punktu Pz7-I do Węzła Zborów realizowanego przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4, 02-337Warszawa (działającego za pośrednictwem pełnomocnika Pani Justyny Schydło - TRACTEBEL ENGINEERING S.A. ul. Dulęby 5, 40 - 833 Katowice -POLSKA.

Przedsięwzięcie polega na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia na odcinku od punktu Pz7-I (znajdującego się w miejscowości Pawłów, gm. Nowy Korczyn) do ZZU Zborów:

-    średnica DN700,

-    ciśnienie MOP 8,4 MPa,

-    długość około 9,3 km.

wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi tj.: podziemny zespół zaporowo - upustowy DN700 MOP 8,4MPa, drogi dojazdowe, zasilanie energetyczne dla zespołu zaporowo -upustowego, światłowód i automatyczna stacja ochrony katodowej gazociągu z możliwością monitoringu. - zlokalizowana na ZZU Kanna - projekt wg. odrębnego opracowania.

Zadaniem Zespołu Zaporowo Upustowego (ZZU) jest umożliwienie odcięcia przepływu czynnika gazowego przepływającego przez dany ZZU, zamknięcia odcinka gazociągu oraz w razie potrzeby opróżnienie części gazociągu poprzez kolumny wydmuchowe. Wykonanie ZZU oraz jego lokalizacja wykonane zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zespół zaporowo-upustowy DN700 (ZZU Zborów DN700) zostanie usytuowany na terenie Węzła Zborów w miejscowości Zborów, ok. 22+302 km.

Na węźle Zborów został również zaprojektowany układ regulacji na kierunek Grzybów oraz tymczasowa śluza nadawcza przeznaczona do tłokowania „0” tylko na czas budowy i odbiorów końcowych. Po sprawdzeniu nowo wybudowanego gazociągu śluza zostanie zdemontowana. Projektowany gazociąg będzie zasilał w gaz istniejące stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP). W tym celu zaprojektowano przyłącza, na których zabudowane zostaną nadziemne zespoły7 zaporowo - upustowy DN100.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego w powiecie buskim na terenie gminy:

•    Nowy Korczyn - przybliżona długość odcinka ok. 4,8 km,

•    Solec - Zdrój - przybliżona długość odcinka ok. 4,5 km.

Z pełną treścią decyzji oraz zebraną w sprawie dokumentacją w tym uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku Zdroju można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Nowym Korczynie - Referat Infrastruktury Technicznej Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Mienia Komunalnego, pok. nr 12 w godz. 700- 1500

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie i Solec Zdrój aktualności oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Nowy Korczyn oraz Solec Zdrój a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Od w/w decyzji, w ciągu 14 dni licząc od daty doręczenia obwieszczenia, stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce za pośrednictwem Wójta Gminy Nowy Korczyn.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.
 

 

WÓJT

mgr. inż Paweł Zagaja

Zobacz również: