Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego

2016-11-07 09:16:50 Obwieszczenia

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące usług w zakresie publicznego transportu drogowego

Polska-Solec-Zdrój: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

2016/S 214-389719

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Solec-Zdrój
ul. 1 Maja 10
Solec-Zdrój
28-131
Polska
Tel.: +48 413776041
E-mail: inwestycje@solec-zdroj.pl
Faks: +48 413776022
Kod NUTS: PL332

Adresy internetowe:

Główny adres: www.solec-zdroj.pl

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Świadczenie usług transportu zbiorowego na terenie Gminy Solec-Zdrój.

 

II.1.2)Główny kod CPV
60112000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Regularny przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Solec-Zdrój i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Solec-Zdrój zawrze stosowne porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL332
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obszar gminy Solec-Zdrój i gmin sąsiadujących.

 

II.2.4)Opis zamówienia:

 

Regularny przewóz osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych użyteczności publicznej przebiegających na obszarze Gminy Solec-Zdrój i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Solec-Zdrój zawrze stosowne porozumienia w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego.

 

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/11/2017

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z 16.12.2010 o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. 2011 nr 5 poz. 13) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji. Planowana procedura udzielenia zamówienia – otwarta.

 

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2016

Zobacz również: