Ogłoszenie

2016-12-01 12:42:27 Obwieszczenia

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza na rok 2017 otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy na terenie gminy Solec-Zdrój (w dalszym ciągu tekstu ŚDS).

Konkurs skierowany jest do organizacj i pozarządowych o których mowa w art.3 ust 2
oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 usta\iJ z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
poż)1ku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395).

I. Rodzaj zadania i wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania.
l. Powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu na terenie gminy Solec-Zdrój
ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w formie ŚDS.
2. Na realizację zadania kwota w \iJsokości 456 480,00 zł.
3. Dotacja ta winna być przeznaczona w całości na działalność bieżącą ŚDS,
4, Dotacje będą przyznane odpowiednio:
- miesięcznie przez cały okres realizacji zadania w 12 transzach: styczeń-grudzień 2017r.
miesięcznie po 1/12 kwoty przeznaczonej na realizację zadania.

II. Zasady przyznawania dotacji
l. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadania przedmiotowego zadania określają
przepIsy:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poż)1ku publicznego i o wolontariacie
(jednolity tekst ustawy: Dz. U. z 2014 r.)
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nrl57,poz.1240 z póź.
zm.)
c) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz .U. z 2009 r. Nr 17, poz.1362 z
póź. zm.)
d) rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r.
w sprawie wzorów ofert i ramo\iJch wzorów umów dotyczących realizacji zadań
publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300)
2. Warunkiem przyznania dotacji będzie zawarcie umO\iJ pisemnej pomiędzy Gminą Sokc-
Zdrój, a podmiotem \Jłonionym w drodze konkursu.


III. Termin i miejsce składania ofert.
l.Temlin składania ofert: do dnia 22 grudnia 2016 roku w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Gminy Solec-Zdrój w godz. 7.00-15.00.
2.0ferta nie złożona we wskazanym terminie. nie będzie objęta procedurą konkursową.


IV. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.
l. Dokonywanie wyboru oferty na realizację zadania nastąpi w terminie do dnia 30 grudnia
2016 roku w trybie konkursu otwartego.
2. Dokonywanie wyboru ofert zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowisko\iJch domów samopomocy
(Dz.U.z 2010 r.,Nr 238,poz.1586) tylko na pobyt dzienny.
3. Kryteria wyboru ofert


3.1. Kryteria formalne:
a) oferent jest organizacją pozarządową, o której mowa w art.3 ust. 2 lub podmiotem
wymienionym w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, prowadzącym działalność statutową w danej dziedzinie;
b) przedłoży kompletną ofertę na wymaganym druku wraz z załącznikami, podpisaną przez
osoby uprawnione, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. W ofercie należy szczegółowo
opisać w szczególności, standardy wynikające z S 9-12 (zatrudnienie) oraz z S 18
(standardy usług) powołanego rozporządzenia MP i PS z dnia 9 grudnia 20 lOr. w sprawie
środowiskowych domów samopomocy.


3.2. Kryteria merytoryczne:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta,
b) ocena proponowanej przez oferenta jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy
udziale których oferent będzie realizować zadanie,
c) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do
zakresu rzeczowego zadania,
d) uwzględnienie efektów zadania (np. liczba odbiorców, koszt jednostkowy, adekwatność
założeń zadania do oczekiwanych efektów),
e) uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych podmiotowi w latach
poprzednich(rzetelność, terminowość, oraz sposób rozliczania otrzymanych na ten cel
środków).
W 2016 roku zadania w zakresie objętym konkursem zrealizowano za kwotę 488 367,00.

 

 

WÓJT

mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: