OGŁOSZENIE

2017-01-04 12:24:35 Obwieszczenia

w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2017

w sprawie naboru wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój w roku 2017

04-01-2017

Działając  na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. tekst jedn. Z 2013 r. poz.594 z późn. zm.), § 6 Uchwały Nr V/21/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój.

 

Wójt Gminy Solec-Zdrój ogłasza 

 nabór wniosków na realizację zadania publicznego w zakresie  rozwoju sportu na terenie Gminy  Solec-Zdrój w  roku 2017

 

I. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

1. Termin składania wniosku upływa dnia 26 stycznia 2017 r. o godzinie 14:00.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy w Solcu-Zdroju, ul.     1 Maja 10, 28-131 Solec-Zdrój lub przesłać pocztą w terminie do dnia 26  stycznia 2017 roku do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy).

Wniosek należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Realizacja zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój w roku 2017”.

2. Wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.

3. Warunkiem ubiegania się o wsparcie finansowe jest złożenie wniosku stanowiącego Załącznik    Nr 1 

II.  WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status    prawny wnioskodawcy i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe, bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/za ostatni rok, a w przypadku organizacji działającej krócej za spełnienie tego wymogu  uważane jest dołączenie sprawozdania za okres od momentu rejestracji do daty ogłoszenia  konkursu.

3. Oświadczenie wnioskodawcy o zapoznaniu się i przyjęciu warunków konkursu.

4. Kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania.

5. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera). 

III.   ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Złożenie wniosku o wsparcie  nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji i nie gwarantuje przyznania środków w wysokości  o którą występuje Beneficjent.

2. Zasady rozpatrywania wniosków oraz cel na który może zostać przyznane wsparcie finansowe są określone Uchwale Nr V/21/2011 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Solec-Zdrój.

3. Szczegółowe i ostateczne warunki przyznania wsparcia finansowego regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Gminą Solec-Zdrój, a wybranym Beneficjentem.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Realizacja zadania obejmuje okres od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 roku.

2. Warunki realizacji zadań:

·         Wsparcie finansowe na realizację zadań w zakresie sportu mogą otrzymać kluby i        stowarzyszenia   sportowe nie działające w celu osiągnięcia zysku.

·         Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.

·         Beneficjent powinien posiadać odpowiednią bazę lokalową i sprzętową, spełniającą     niezbędne wymogi sanitarne.

V.  Przedmiotem dotacji może być przedsięwzięcie klubu sportowego w zakresie projektu o    charakterze sportowym obejmujące dofinansowanie wydatków bieżących z tytułu:

a)  realizacja programów szkolenia sportowego, 

 b)  pokrycia kosztów organizowania zawodów sportowych w określonej dyscyplinie sportu                                            lub  uczestnictwa w tych zawodach,  

  c) utrzymania, remontu lub modernizacji obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu,

 d)  zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla zawodników lub ulepszenie     posiadanego sprzętu sportowego,

e)  organizacji imprez sportowych na terenie Gminy.

VI. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowywane wydatki z tytułu:

a) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników;

b) transfery zawodnika z innego klubu sportowego;

c) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika danego klubu,

d) zobowiązania klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,

e) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji

VIIRozpatrzenia i oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Solec-Zdrój dokonuje Wójt Gminy Solec-Zdrój.

VIII. Wójt Gminy Solec-Zdrój  rozpatrzy i poda do publicznej wiadomości w terminie do 10     lutego 2017 r. wykaz podmiotów, którym udzielone zostało dofinansowanie.

IX. Wysokość środków przeznaczonych na finansowanie rozwoju sportu na terenie Gminy     Solec-Zdrój   - 30. 000, 00 zł.

                                                                                                                                                                                               

                                                                            

                                                                                                            Wójt Gminy Solec-Zdrój

                                                                                                             mgr inż. Adam Pałys

Zobacz również: